Wat is EPC+?

//Wat is EPC+?
Wat is EPC+?2018-12-07T11:25:47+02:00

Wat is EPC+?

Vanaf 2019 wordt het EPC vervangen door het EPC+. Maar wat houdt dit concreet in?

Loading...

Allereerst stellen we vast dat het toepassingsgebied volledig hetzelfde blijft. Het certificaat blijft verplicht aanwezig bij de verkoop of verhuur van woningen of appartementen. Dus enkel als het onroerend goed gebruikt wordt om in te wonen. Een EPC of EPC+ is met andere woorden niet noodzakelijk bij kantoren, of gebouwen gebruikt voor industriële toepassing.

Inhoudelijk verandert er ook niets: zowel het EPC als het EPC+ berekenen het geschatte jaarlijkse energieverbruik in een woning of appartement en doet dit door de verliesoppervlaktes, verwarming en sanitair warm water in kaart te brengen. Dit geeft een energiescore uitgedrukt in KWh/m² (lees als kilowattuur per vierkante meter).

Het EPC+ kent 4 wijzigingen ten opzichte van het standaard EPC.

Energielabel

Het EPC+ kent automatisch een energielabel toe aan de behaalde EPC score. Dit energielabel is vergelijkbaar met de gekende labels die reeds gebruikt worden bij elektrische toestellen zoals wasmachines, droogkasten, koelkasten, diepvriezers etc. Dit gaat van A+ als beste score tot F als slechtste score. Daarnaast wordt ook aan elke letter een kleur toegekend. Die gaat van donkergroen in het meest gunstige geval, naar geel en oranje in de neutrale zones, tot ze uiteindelijk donkerrood eindigt bij het F label.
Het standaard EPC kende enkel een EPC score toe aan de woning, zonder dit label.
Voor sommige mensen is het niet helemaal duidelijk wat dit getal juist betekent en hoe het geïnterpreteerd moet worden. Men weet niet meteen of ze nu een goede of slechte score behaald hebben.
Het invoeren van dit energielabel maakt het mogelijk om in 1 oogopslag te zien hoe goed de woning scoort van A+ tot F. Dit maakt meteen duidelijk maakt waar de woning zich bevindt in het spectrum en dus ook of de woning een goede of slechte EPC score heeft.
Deze extra simplificatie maakt het ook gemakkelijk om woningen van een zelfde type met elkaar te vergelijken.
Opmerking: je vergelijkt best enkel woningen van hetzelfde type.

Visuele indicatie

Een tweede verbetering is dat het EPC+ visueel aangeeft waar de woning goed op scoort en waar het beter kan. Dit gebeurt aan de hand van gekleurde pijlen op een tekening van een huis. Een groene pijl betekent uiteraard een positief element, een rode pijl is een negatief element en de oranje pijlen geven aan dat het beter kan, maar niet per se moét.

Als je bijvoorbeeld interesse hebt in een huis waarvan de ramen reeds vervangen werden door hoogrendementsglas maar waarvan het dak niet geïsoleerd werd, zul je groene pijlen zien naar de ramen en rode pijlen naar de niet-geïsoleerde daken. Op die manier wordt het meteen duidelijk waar de energie vooral verloren zal gaan en welke aanpassingen de woning al dan niet nodig heeft.

In het standaard EPC werd al deze informatie ook opgenomen, maar werd ze niet visueel vertaald. Men moest echt op zoek gaan naar deze informatie en moest ook al behoorlijk thuis zijn in de materie om er effectief iets mee aan de slag te kunnen.

Opnieuw een goed punt voor het EPC+ dus, omdat de conclusie van het certificaat veel sneller en eenvoudiger duidelijk wordt voor de kandidaat koper of huurder.

Kostenraming

Vanaf hier wordt het écht interessant. Het EPC+ geeft namelijk voor elk onderdeel van de woning aan wat het gemiddeld zal kosten om dit onderdeel aan te passen conform de doelstellingen 2050.

Hier rekent men met gemiddeldes, dus in praktijk kunnen de bedragen afwijken. Het is vooral belangrijk dat de kandidaat koper (of verhuurder) een idee krijgt van de grootteorde van de noodzakelijke investeringen om de woning energiezuinig te maken.

Let wel: het is niet steeds noodzakelijk om deze investeringen effectief uit te voeren. De meeste suggesties in het EPC+ dienen ervoor om de woning energiezuinig te maken conform de energiedoelstellingen 2050, opgesteld in het Renovatiepact.
De Vlaamse regering heeft met het Renovatiepact de ambitie om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van 2017.
Op korte termijn zijn deze investeringen dus niet verplicht. Echter, zo lang men de voorgestelde verbeteringswerken niet uitvoert, verliest men energie waar dit bespaard kan worden en betaalt men dus een hogere elektriciteits- en gasrekening. Het uitvoeren van deze werken is met andere woorden dus zeker aangeraden, indien ze budgettair mogelijk zijn voor de koper.

Het EPC+ scoort hier duidelijk ten opzichte van het standaard EPC. Niet alleen krijgt de kandidaat koper meteen een zicht op de energiezuinigheid van de woning, daarnaast krijgt men ook meteen een richtprijs van wat het zou kosten om de woning energiezuinig te maken. En dat is uiteraard essentieel. Iedereen wil namelijk graag een energiezuinige woning – omwille van de natuur, maar ook omwille van de lagere maandelijkse rekeningen –  maar het is belangrijk te weten welke investeringen men eerst moet maken om dit te kunnen bereiken. Pas nadien kan men een rationele beslissing nemen.

Praktische bruikbaarheid

Last, but not least: praktische bruikbaarheid. Waar het standaard EPC vooral theoretisch van aard was, wordt het EPC+ effectief bruikbaar in praktijk. Het EPC+ geeft immers duidelijk aan waar de woning concreet aangepast kan worden en wat juist het probleem is. Daarnaast geeft het EPC+ ook aan naar welke norm gestreven moet worden bij het vervangen van oudere materialen. Vroeger zei men enkel wat het probleem was, nu geeft men ook terwijl de oplossing. In het standaard EPC werd bijvoorbeeld enkel de melding gemaakt dan enkel glas vervangen moest worden, in het geval dat aanwezig was. Het EPC+ geeft meteen ook welk type glas men hier best gebruikt om de langetermijndoelstellingen qua energie-efficiëntie te behalen en geeft hiervoor zoals gezegd meteen een kostenraming.

Dit maakt het mogelijk om meteen aan de slag te gaan met de voorgestelde werken, of naar een gediplomeerde vakman te stappen natuurlijk, indien dit uw voorkeur geniet.

Deze praktische bruikbaarheid is opnieuw een duidelijk pluspunt van het EPC+. Na het lezen van het standaard energieprestatiecertificaat had de gemiddelde kandidaat koper wel een idee hoe men de EPC score moest kaderen, maar wist men niets steeds wat nu concreet de volgende stappen waren. Dat een score in het rood aangeeft dat de woning niet energiezuinig is, begrijpt men wel. Maar wat concreet nodig is om van die slechte score een goede score te maken, of op zijn minst een aanvaardbare, dat was niet steeds duidelijk. De kostenraming biedt hier duidelijkheid en zorgt ervoor dat de volgende stappen meteen uitgevoerd kunnen worden.